Elektromos kerékpár támogatás pályázati kiírása

1062 Budapest, Andrássy út 100.

Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 17.

tel: +36 70 522 1110 | fax: +36 1 332 0787 | www.ifka.hu

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PEDELEC-2020

„Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) vásárlásának támogatása”

 

Pályázat kódszáma: PEDELEC-2020

2020. október 30.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei............................................................. 3

  1. A pályázati konstrukció tárgya, célja......................................................................... 3
  2. A pályázati konstrukció forrása.................................................................................. 3
  3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre............. 3
   1. Jogosult pályázatot benyújtani az a természetes személy, aki........................................ 3

3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki.......................................................................... 4

  1. Pályázattal elnyerhető támogatás................................................................................ 4

4.1. Az elektromos rásegítésű kerékpárokra vonatkozó műszaki követelmények.................... 5

   1. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre................................................. 5

II. Pályázói információk........................................................................................................... 6

  1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye....................................................... 6
  1. Segítségnyújtás................................................................................................................ 6
  2. Ügyfélkapu regisztráció – természetes személyek........................................................... 7

1.3 Pályázat és annak mellékletei.......................................................................................... 7

  1. A pályázati nyilatkozatban az alábbiakról szükséges nyilatkozni........................... 8
  2. Pályázatok feldolgozása................................................................................................ 9
  1. Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata...................................................... 9
  2. Formai és tartalmi vizsgálat........................................................................................... 9
  3. Hiánypótlás, tisztázó kérdés......................................................................................... 10
  4. Támogatói döntés.......................................................................................................... 10
  5. Értesítés a támogatói döntésről.................................................................................... 11
  1. Támogatói Okirat....................................................................................................... 13
  2. A beszerzés és a Támogatás igénybevételének folyamata........................................... 13
 1. Kereskedői, finanszírozói információk......................................................................... 14
  1. A kereskedői regisztráció........................................................................................... 14
  2. A regisztrált kereskedő feladatai, kötelezettségei.................................................... 15
  3. A támogatás folyósítása.................................................................................................. 16
   1. További folyósítási feltételek........................................................................................ 16
  4. Elszámolás benyújtásának módja, ideje, helye........................................................ 16
   1. Elszámolás elektronikus rögzítése................................................................................ 17
   2. Hiánypótlás  17
  5. Biztosítékok................................................................................................................. 18
   1. Bike Safe regisztráció................................................................................................... 18
   2. Elidegenítési tilalom..................................................................................................... 18
  6. Fenntartási időszak, monitoring és záró beszámoló................................................ 19
   1. Fenntartási időszak....................................................................................................... 19
   2. Záró beszámoló............................................................................................................. 19
   3. Egyéb kötelezettségek................................................................................................... 20
   4. A támogatási jogviszony lezárása................................................................................. 20
  7. Ellenőrzés 20
   1. Tájékoztató az ellenőrzésről......................................................................................... 20
   2. Rendkívüli ellenőrzés.................................................................................................... 21
   3. Utólagos ellenőrzés...................................................................................................... 21
   4. Helyszíni ellenőrzés...................................................................................................... 21
  8. Kifogás     21
  9. Jogszabályi útmutató.................................................................................................. 22
  10. Fogalomtár.................................................................................................................. 23

 

 1. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei

 

  1. A pályázati konstrukció tárgya, célja

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé, melynek célja a gépjármű használattal szembeni alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának-, ezen keresztül a település levegőszennyezettségének csökkentése. Addicionális várható eredmény a járművek területfoglalásának csökkenése, ezzel javuló települési életminőség. A program fő célja az autóval munkába járók kerékpáros közlekedésre váltásának ösztönzése. A program járulékos haszna továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javulása.

A program nem nyújthat támogatást olyan felhasználáshoz, mely a fentieknek nem felel meg, emiatt elsősorban hivatásforgalmi felhasználás támogatható.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

 

A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.

 

A támogatási program lebonyolítását azt IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

 

 

A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:

- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 6.200 - 10.700 db.

 

  1. A pályázati konstrukció forrása

A pályázat forrása a Támogató 10032000-00322654-00000165 fizetési számláján lévő forrás, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosított a Támogató részére. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.

 

  1. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre

3.1. Jogosult pályázatot benyújtani az a természetes személy, aki

 

 1. rendelkezik magyarországi lakóhellyel;
 2. a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőleg legalább 3 hónapos folyamatos

munkaviszonnyal rendelkezik.

 

3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki

 

   1. nem természetes személy;
   2. nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel);
   3. nem tudja igazolni a pályázat benyújtásától számítottan visszamenőlegesen a 3 hónapos folyamatos munkaviszonyt;
   4. a pályázat benyújtását megelőzően az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzést már végrehajtotta;
   5. nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
   6. a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, vagy tulajdonosa;
   7. az államháztartásról szóló CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjában

szerepeltetett személyek

   1. az a regisztrált kereskedő, aki az elektromos rásegítésű kerékpárt a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni;

 

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

 

 

  1. Pályázattal elnyerhető támogatás

Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” (https://elektromobilitas.ifka.hu) szereplő kereskedőtől beszerzett, jelen pályázati kiírás I/4.1. pontjában előírt műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

 

 • Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó

400.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 90.000 forint.

 

 • Nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 900.000 Ft-os eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 150.000 forint.

 

A támogatással beszerezhető elektromos rásegítésű kerékpár darabszáma maximum 1 db,

személyenként legfeljebb 1 db pályázat nyújtható be.

Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett munkaviszonnyal/lakóhellyel rendelkezik.

 

A támogatást a Támogató az elszámolás jóváhagyását követően - a Kedvezményezett és a regisztrált Kereskedő között megkötött Engedményezési szerződés alapján - a regisztrált Kereskedő részére folyósítja

 

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos rásegítésű kerékpár nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt. Az elektromos rásegítésű kerékpár végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a Kedvezményezett által kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla fizetendő összege minimum a támogatás összege.

 

4.1. Az elektromos rásegítésű kerékpárokra vonatkozó műszaki követelmények

Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak megfelelő, 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű̋ , elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, legalább 26” (összecsukható

kerékpár esetén legalább 16”) kerékméretű kerékpárokra lehet igényelni, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű̋ sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné́ a 25 km/h sebességet, a motor leáll.

 

További műszaki követelmények:

 • kerékpár maximális tömege: 30 kg;
 • külső gumi maximális szélessége: 60 mm;
 • kerékpáron gázkar nem lehet;
 • akkumulátor nem tartalmazhat ólmot.

 

A fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárok tájékoztató jellegű listája a pályázati portálon a https://elektromobilitas.ifka.hu elérhetőségen található meg. A támogatást kizárólag a fenti műszaki követelményeket teljesítő elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet igénybe venni. Az EN 15194:2017 (MSZEN 15194:2018) szabványnak és műszaki követelményeknek való megfelelést a regisztrált kereskedőnek igazolnia kell (gyártói nyilatkozat/tanúsítási jegyzőkönyv).

 

A támogatás kizárólag új elektromos rásegítésű kerékpárra igényelhető.

 

4.2.A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre

Az elektromos rásegítésű kerékpár esetében a beszerzés időpontjában érvényes bruttó vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. kiegészítő lámpa, kosár/csomagtartó, pótalkatrész, kerékpáros sisak és ruházat, kerékpáros sebesség- és kilométermérő, kerékpár szállítási költsége, szervízdíj, egyéb felszerelések költsége).

 

 1. Pályázói információk
 1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye

A pályázatok benyújtására szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség az alábbi időszakokban:

 

 

1. szakasz

2020.11.23. és 2020.11.27. között

2. szakasz

2020.12.28. és 2021.01.01. között

3. szakasz

2021.01.25. és 2021.01.29. között

4. szakasz

2021.02.22. és 2021.02.26. között

5. szakasz

2021.03.29. és 2021.04.02. között

6. szakasz

2021.04.26. és 2021.04.30. között

7. szakasz

2021.05.31. és 2021.06.04. között

8. szakasz

2021.06.28. és 2021.07.02. között

9. szakasz

2021.07.26. és 2021.07.30. között

10. szakasz

2021.08.30. és 2021.09.03. között

11. szakasz

2021.09.27. és 2021.10.01. között

12. szakasz

2021.10.25. és 2021.10.29. között

 

 

Figyelem! A nem megfelelő időszakban benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

 

 

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.

Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

 

 

1.1 Segítségnyújtás

A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a https://elektromobilitas.ifka.hu/ weboldalon érhetők el.

 

 Levelezési cím:

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., 1387 Budapest, Pf.: 17.

 

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:

 

 

e-mail cím:

elektromobilitas@ifka.hu

 

 Telefonos ügyfélszolgálati idő:

Hétfő- Péntek: 10:00-14:00

telefonszám: +36 70 522 10 10

 

 

 

1.2 Ügyfélkapu regisztráció – természetes személyek

A Kormányzati Portál ügyfélkapu szolgáltatása a személyazonosítást szolgálja, mely a pályázat beküldéséhez szükséges.

Az Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető a magyarországi okmányirodai hálózat, kormányhivatali ügyfélszolgálat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben.

Az első személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem szükséges személyes megjelenés, a későbbiekben elektronikus úton történhet az ügyintézés.

További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

 

FONTOS! Ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő a pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes ügyfélkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. A lejárt, elfelejtett ügyfélkapus jelszóból eredő  jogvesztéssel kapcsolatban a Támogatónak nem áll módjában méltányosságot gyakorolni.

Az interneten a személyes adatok megadásával indított ideiglenes ügyfélkapus regisztrációt – egyszeri– személyes megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával kell véglegesíteni. Okmányirodák / Kormányablakok országszerte megtalálhatók:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

 

1.3 Pályázat és annak mellékletei

A  pályázat  benyújtásához  valamennyi  adat  megadása  kötelező   a  pályázati   adatlapon.  A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, szkennelt dokumentumok feltöltését, a pályázói nyilatkozat megtételét követően kerülhet benyújtásra.

A pályázat benyújtásához ügyfélkapu regisztrációra van szükség.

A pályázati adatlaphoz olvasható formátumban az alábbi dokumentumokat szükséges

elektronikusan csatolni:

 

A természetes személy adóazonosító jelének igazolására alkalmas dokumentum másolatának feltöltése (olvasható formában)

KÖTELEZŐ

A természetes személy érvényes:

 • személyi igazolványának és lakcímkártya teljes, azaz

mindkét oldaláról készült egyszerű másolatának vagy

 •  régi     típusú    (nem     kártya    formátumú)    személyi

 igazolvány esetében a nevet és lakcímet tartalmazó

oldalak egyszerű másolatának vagy

 •  útlevél személyi adatokat tartalmazó oldala egyszerű

 és a lakcímkártya teljes másolatának vagy

 •  vezetői engedélyének és a lakcímkártya teljes, azaz

mindkét oldaláról készült egyszerű másolatának

feltöltése (olvasható formában)

KÖTELEZŐ

Munkaviszony / jövedelem igazolása

 • a pályázat benyújtását megelőzően minimum 3 hónap folyamatos munkaviszonyt igazoló munkáltatói  igazolás vagy
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó bérjegyzék vagy
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó folyószámla kivonat, melyen beazonosítható a havi bér utalása vagy
 • NAV jövedelemigazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra.

KÖTELEZŐ

 

 

 

 1. A pályázati nyilatkozatban az alábbiakról szükséges nyilatkozni
 1. a pályázat elektronikus felületén benyújtott pályázati nyilatkozatban feltüntetett adatok, információk teljes körűek, valósak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;
 2. a pályázati kiírást, a vonatkozó jogszabályokat megismerte;
 3. nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása;
 4. a pályázati kiírásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségnek eleget tesz;

 

 1. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 2. hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, ennek hiányában a Támogató, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, Támogatói Okiratban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek;
 3. saját forrás rendelkezésre állásáról;
 4. jelen támogatás tekintetében nem állnak fenn a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában, foglalt összeférhetetlenségi okok;
 5. a regisztrált kereskedőről, akinél a beszerzést végrehajtja;
 6. a beszerezni kívánt elektromos rásegítésű kerékpár típusáról.

 

 1. Pályázatok feldolgozása

Valamennyi  beérkező  pályázat   regisztrálásra   kerül,   és   egyedi   azonosítószámot   kap.  A pályázatok szakaszonként és beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra.

 

3.1 Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

- a pályázat a benyújtásra meghatározott időszakon belül került benyújtásra;

   • a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatás igénybevételére jogosultak körébe tartozik;

Több pályázat esetén a benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban.

 

A korábban benyújtott pályázat befogadása után benyújtott újabb pályázat tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra, a befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A Pályázó értesítése a befogadásról minden esetben elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül történik a pályázat beérkezését követően.

FONTOS! A befogadó nyilatkozat Támogató általi kiadása nem jelenti a pályázat formai és tartalmi megfelelőségét (a vissza nem térítendő támogatás megítélését), csak a pályázat Támogató általi befogadását.

3.2 Formai és tartalmi vizsgálat

A Támogató az alábbi értékelési szempontrendszer alapján dolgozza fel a befogadott

pályázatokat.

 

-      a Pályázó ügyfélkapus azonosítójával történt-e a pályázat benyújtása;

 • a Pályázó jogosult-e pályázatot benyújtani a Pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján;

- a pályázatban foglaltak megfelelnek a Pályázati kiírásban foglaltaknak;

 

3.3 Hiánypótlás, tisztázó kérdés

A pályázati kiírás II./1 pontjában meghatározott pályázatbenyújtási időszakok lezárultát követően a Pályázó 5 munkanapon belül értesítésre kerül arról, hogy pályázata értékelésre került és megfelelt a kiírásban foglalt előírásoknak, vagy az értékelés lefolytatásához hiánypótlás kerül kiküldésre.

Hiányosságnak számít a pályázati nyilatkozat és a mellékletek hiányos, illetve nem megfelelő kitöltése/benyújtása.

Ha a Pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató megfelelő határidő, de legfeljebb 7 nap kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett

– felszólítja a Pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók. Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.

A benyújtott pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatók fel. Tisztázó kérdésre adott válasz benyújtására a tisztázó kérdés elektronikus közlésétől számított

8 napon belül van lehetőség. A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a Támogató szervnél üzemeltetett a pályázati portálon keresztül történik.

FONTOS! Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 8. napon kézbesítettnek tekintjük.

 

3.4 Támogatói döntés

 

A pályázati kiírás II./ 1 pontjában meghatározott egyes benyújtási időszakok lezárultát követően 20 munkanapon belül a Támogató szakaszosan dönt az előterjesztett pályázatok:

 • támogatásáról;
 • elutasításáról.

Ezen határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívás megküldésétől annak teljesítéséig, illetve a tisztázó kérdés feltételét követően a tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásáig eltelt időszak.

 

3.5 Értesítés a támogatói döntésről

A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek a támogatásban részesülő pályázatok listájának pályázati portálon történő közzétételével (a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a vissza nem térítendő támogatás összege, a pályázati azonosító).

Amennyiben a Pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a támogatói döntés időpontjától a Pályázó Kedvezményezettnek minősül, mely esetben Támogató a pályázati portálon keresztül Kedvezményezett részére elektronikus úton kiadja a Támogatói Okiratot (jelen kiírás 2. számú melléklete szerint) a döntéstől számított 10 munkanapon belül. A Támogató a Támogatói Okiratot elektronikus aláírással látja el, így a Támogatói Okirat postai úton, papír alapú dokumentum formájában csak a Kedvezményezett külön kérelmére kerül kiküldésre.

 

Támogató jogosult a Támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha:

 • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállításakor, illetve az ellenőrzés során;
 • ha a támogatott tevékenység jellegében, időzítésében vagy megvalósításában olyan jelentős változás következik be, amelynek eredményeként a megvalósított tevékenység már nem felel meg a támogatási igényben meghatározott, illetve az elfogadott célnak;
 • amennyiben a támogatás megítélésének körülményei – Kedvezményezettnek felróható okból – olyan mértékben megváltoznak, hogy az veszélyezteti a támogatott tevékenység gazdaságos megvalósítását;
 • ha Kedvezményezett bejelentési kötelezettség esetén a Támogatói Okirat alapján irányadó határidőn túl a bejelentés alapjául szolgáló ok tudomására jutásától számított 30 napon túli késedelemmel teljesíti a bejelentést és késedelmét nem menti ki;
 • ha Kedvezményezett a Támogatói Okiratban, jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, így különösen, ha
  • a kitűzött határidőket elmulasztja, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti;
  • nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, azt akadályozza, vagy meghiúsítja és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
  • a támogatást a Támogatói Okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel;
  • az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tesz, vagy a valóságnak nem megfelelő beszámolót készít, vagy nem tesz eleget bejelentési kötelezettségeinek;

 

 • ha Kedvezményezett személyében bekövetkező változás folytán a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati felhívásban vagy a Támogatói Okiratban a rá, mint Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek;
 • az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése a Támogatói Okirat hatályba lépését követő

180 napon belül nem valósul meg, meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved;

 • a Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen pályázati kiírásban vagy a Támogatói Okiratban meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
 • a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem intézkedik;
 • a jelen pályázati kiírásban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult;
 • a   Kedvezményezett    a   Pályázati    felhívásban   megjelölt   nyilatkozatai   bármelyikét

visszavonja

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonja és a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja,      utolsó      napja      a      visszafizetési      kötelezettség      teljesítésének      napja.  Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Támogatói Okirat módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Támogató jogosult a Támogatói Okiratban foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére.

Ha a Kedvezményezett a támogatási jogviszonyban foglalt kötelezettségét megszegte, nem részesülhet támogatásban a Támogatótól mindaddig, amíg a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.

 

 1. Támogatói Okirat

A Támogatói Okirat a Támogató elektronikus aláírásával ellátott dokumentum, amely a

Kedvezményezett részére történő elektronikus közlésével lép hatályba.

 

A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:

- a Kedvezményezett azonosító adatai;

- pályázati azonosító szám;

- az elnyert támogatás maximális összege;

- a támogatott tevékenység;

- a támogatás igénybevételének határideje;

- támogatás felhasználásának ellenőrzése.

 

A Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített adatai változásának beálltától számított 8 napon belül köteles a változást elektronikus úton, a pályázati portál felületén keresztül bejelenteni a Támogató szervnek. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Támogató szerv megteszi a szükséges intézkedéseket.

A  Kedvezményezett  köteles  a  Támogatói  Okiratban  foglalt  feltételeknek  megfelelően,  az előírt határidőn belül regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos rásegítésű kerékpárt.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatáshoz kapcsolódó eredeti iratokat a Támogatói Okirat kiállítását követő 10 évig a Kedvezményezettnek meg kell őriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni.

A Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat módosítására nincsen lehetősége.

 

 1. A beszerzés és a Támogatás igénybevételének folyamata

A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül a regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos rásegítésű kerékpárt. A vételárba az Engedményezési szerződéssel engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) beleszámít. A regisztrált kereskedő által kiállított – értékesítésére vonatkozó – számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét a Kedvezményezettnek a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie.

 

Az elektromos rásegítésű kerékpár átvételére a Kedvezményezett és a regisztrált kereskedő közötti Engedményezési szerződés aláírását követően kerülhet sor.

 

A Kedvezményezett a megrendelés leadását és annak visszaigazolását követően az Engedményezési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) a regisztrált kereskedő részére kerüljön utalásra Támogató részéről.

 

A felek az engedményezési szerződéssel nyilatkozatot tesznek, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása egyik félnek sem, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

 

A támogatás finanszírozásának módja utófinanszírozás.

 

A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 180 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére a műszaki követelményeknek megfelelő elektromos rásegítésű kerékpár beszerzésére.

Amennyiben a Támogatói Okirat hatályba lépéstől számított 180 napon belül az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzés nem valósul meg, a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonhatja, melynek következtében a támogatás a továbbiakban nem használható fel.

 

 1. Kereskedői, finanszírozói információk

 

  1. A kereskedői regisztráció

A kereskedői regisztráció a pályázati portálon keresztül történik. A kereskedői regisztráció kezdete 2020.11.16.

A regisztráció térítésmentes.

A kereskedői regisztráció feltétele:

A regisztrált kereskedőnek

 • legalább egy értékesítési/átvételi ponttal és garanciális javításra történő leadásra alkalmas helyszínnel kell rendelkeznie Magyarországon,

- igazolnia szükséges legalább 2 év lezárt üzleti évet,

- valamint tevékenységi körben szerepelnie kell a Sportszer kiskereskedelemnek

(TEÁOR szám: 4764).

Kereskedő vállalja, hogy a Támogató a regisztráció benyújtását követően ellenőrzi a feltételek teljesítését, a kereskedői regisztráció keretében benyújtott dokumentumok megfelelőségét, Amennyiben a Kereskedővel szemben büntetőeljárás, csődeljárás, végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban a kereskedői regisztráció nem hagyható jóvá.

A támogatás finanszírozásának módja utófinanszírozás, a pályázati kiírás III. 3. pontjában meghatározottak szerint.

Az adatok és a csatolt dokumentumok ellenőrzésre kerülnek. Nem megfelelő regisztráció esetén a regisztráció elutasításra kerülhet. A regisztráció elutasítása nem zárja ki a regisztráció újbóli beadásának lehetőségét.

Az elfogadott regisztrációt követően a regisztrált kereskedő adatai – neve és elérhetősége – felkerülnek a pályázati portálra (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants). A regisztrált kereskedő a pályázati portál kereskedői felületéhez hozzáférést kap.

 

A regisztráció menete:

A kereskedő regisztrációja a pályázati portálon keresztül történik. A Támogató a kereskedő regisztrálásának elfogadásáról vagy elutasításáról a regisztráció elektronikus benyújtását követő 15 munkanapon belül hoz döntést.

A regisztráció során az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a kereskedő hivatalos képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolata - elektronikus úton;

- meghatalmazás alapján aláírásra jogosult személyek neve és aláírása -

elektronikus úton;

 • létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat másolata (pl.: cégkivonat) - elektronikus úton;
 • bankszámlaszám igazolás / bankszámla szerződés másolata az engedményezési szerződésben szereplő bankszámlaszámról - elektronikus úton;
 • kereskedői nyilatkozat – elektronikus úton;
 • legalább egy – a megnevezett feltételeknek megfelelő – elektromos rásegítésű kerékpár rögzítése a pályázati portálon.

 

  1. A regisztrált kereskedő feladatai, kötelezettségei

A regisztrált kereskedő segítséget nyújt Kedvezményezett részre az elektromos rásegítésű kerékpár kiválasztásában.

A regisztrált kereskedő kötelezettsége, hogy a pályázati portálon általa feltöltött adatok valódiságának megfelelőségéről gondoskodjon.

A regisztrált kereskedő ellenőrzi, hogy a Kedvezményezett rendelkezik-e Támogatói Okirattal. Az ellenőrzést követően megkezdődhet az engedményezési szerződés megkötése és az elektromos rásegítésű kerékpár Kedvezményezett általi beszerzésének folyamata.

Regisztrált kereskedőkre vonatkozó általános elvárások:

A pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) található „Regisztrált kereskedők listáján” feltüntetett regisztrált kereskedőtől vásárolt elektromos rásegítésű kerékpárra nyújtható támogatás.

Kereskedő vállalja, hogy a megítélt támogatás összegét sem előre, sem az elektromos rásegítésű kerékpár átadásának feltételeként semmilyen módon, jogcímen nem kéri el a Kedvezményezettől, a támogatás összegére sem óvadéki, sem más biztosítéki külön megállapodást nem köt a Kedvezményezettel. Kereskedő kötelezi magát, hogy amennyiben Kedvezményezett a vételár támogatással csökkentett összegének Kereskedő részére történt rendelkezésre bocsátását megfelelő okiratokkal igazolta, úgy Kedvezményezett részére az elektromos rásegítésű kerékpárt haladéktalanul átadja.

A Kereskedő vállalja, hogy az általa rögzített és eladott elektromos kerékpár a pályázati kiírás I /4.1. pontjában megnevezett szabványnak, megadott műszaki követelményeknek megfelel.

 

Amennyiben a Kereskedő ezeket a feltételeket megszegi, a Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a regisztrációt jogosult visszavonni.

A „Regisztrált kereskedők listáját” (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) a

regisztrált kereskedők által megadott információk alapján a Támogató kezeli.

 

  1. A támogatás folyósítása

A támogatási összeg rendelkezésre bocsátása a támogatás felhasználását igazoló elszámolási dokumentáció elfogadását követően a Kereskedőnek történő engedményezés alapján történik.

A Támogató az elszámolás benyújtását követően 15 munkanapon belül ellenőrzi a pályázatban vállalt feltételek teljesítését, az elszámolás keretében benyújtott dokumentumok megfelelőségét. Az elszámolás elfogadását követően gondoskodik a támogatási összegnek a regisztrált kereskedő (engedményes) felé történő egy összegű folyósításról. A folyósítás az elszámolás elfogadását követően 10 munkanapon belül megtörténik a regisztrált kereskedő (engedményes) részére.

3.1. További folyósítási feltételek

Amennyiben regisztrált kereskedőnek vagy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a Támogató értesítést küld a támogatás folyósításának felfüggesztéséről. A támogatás kifizetésére csak a köztartozás rendezését követően kerülhet sor.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításáig köztartozást nem halmoz fel, ellenkező esetben a Támogató dönthet a Támogatói Okirat visszavonásáról.

Amennyiben a Támogató Kedvezményezettnek felróható okból a megítélt támogatást visszavonja, Kereskedőnek ebből származó kárát Kedvezményezett megtéríteni köteles.

Abban az esetben, ha a Támogató által kiutalt támogatási összeg a Kedvezményezettnek felróható indokból visszaérkezik, az adott támogatás ismételt átutalásának feltételeit a Támogató egyedileg határozza meg.

 

  1. Elszámolás benyújtásának módja, ideje, helye

Az elszámolás benyújtásának határideje a támogatással beszerzésre került elektromos rásegítésű kerékpár fenntartási időszakának kezdetétől (Kedvezményezett részére történő átadás időpontjától) számított legfeljebb 30. nap.

Az elszámolások benyújtására elektronikus úton legkésőbb 2022. június 30. 23:59 percig

van lehetőség.

A támogatással beszerzett elektromos rásegítésű kerékpár elszámolási dokumentációját a kiválasztott regisztrált kereskedő nyújtja be.

A regisztrált kereskedő az elszámolás elektronikus benyújtásával kezdeményezheti a támogatás elszámolását, a támogatási összeg folyósítását.

 

A Kedvezményezett köteles a Kereskedő rendelkezésére bocsájtani az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat olyan formában, hogy a Kereskedő az elszámolást a határidőn belül be tudja nyújtani.

Az elszámolás benyújtása elektronikus formában történik a pályázati portálon

(https://elektromobilitas.ifka.hu/) keresztül.

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve az elszámolással kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:

e-mail cím:

elektromobilitas@ifka.hu

 

Telefonos ügyfélszolgálati idő:

Hétfő-Péntek: 10:00-14:00 óra között telefonszám: +36 70 522 11 10

 

Amennyiben az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett abban az esetben is kizárólag a Támogatói Okiratban foglalt támogatási összegre jogosult.

 

4.1. Elszámolás elektronikus rögzítése

 

Elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése esetén a regisztrált kereskedő a fenntartási időszak kezdetétől számított legfeljebb 30 napon belül feltölti a pályázati portálra az alábbi dokumentumok szkennelt vagy fotózott képét:

 • elektromos rásegítésű kerékpár adásvételéről szóló írásos szerződés;
 • az elektromos rásegítésű kerékpár eladásáról kiállított, a megítélt támogatás összegét tartalmazó számlát – mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmazza a támogatói okirat számát;
 • a    saját    forrás    megfizetését    igazoló    bizonylatot,    banki    átutalás    esetén      a   bankszámlakivonat   vagy   a   banki   tranzakció   igazolást   az   átutalásról   (amely egyértelműen igazolja az átutalást), készpénzes számla esetén maga a számla   a kifizetést igazoló bizonylat, bevételi pénztárbizonylat;

- Bike Safe törzskönyv;

- érvényes engedményezési szerződés;

- az elektromos rásegítésű kerékpár vázszámáról készült fénykép.

 

4.2. Hiánypótlás

Ha a regisztrált kereskedő a pályázathoz kapcsolódó elszámolást hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató az elszámolás benyújtását követően 15 munkanapon belül, egyszeri alkalommal, megfelelő határidő, de legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a regisztrált kereskedőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok

 

olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók. Hiánypótlásra az elszámolás vonatkozásában egy alkalommal van lehetőség.

 

Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatók fel. Támogató szükség esetén további 15 napos határidő kitűzésével „tisztázó kérdés” megküldésének formájában hívja fel a Kereskedő figyelmét a hiányosságok, ellentmondások rendezésére.

 

Ha a regisztrált kereskedő a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos elszámolás a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül értékelésre.

 

A regisztrált kereskedő értesítése minden esetben elektronikus úton, a Támogató által üzemeltetett pályázati portálon keresztül történik.

 

FONTOS! Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 8. napon kézbesítettnek tekintjük.

 

  1. Biztosítékok

 

   1. Bike Safe regisztráció

A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos rásegítésű kerékpárnak Bike Safe

regisztrációval kell rendelkeznie.

 

   1. Elidegenítési tilalom

A támogatott elektromos rásegítésű kerékpár a fenntartási időszakon belül nem idegeníthető

el/adható bérbe.

Az elektromos rásegítésű kerékpár megsemmisüléséért vagy értékcsökkenéséért a tulajdonos felelős.

Amennyiben a kerékpárban olyan károsodás történik, amely a rendeltetésszerű használatot megakadályozza vagy eltulajdonításra kerül, ezen események bekövetkezését követő 8 napon belül bejelentést szükséges tennie Támogató felé.

A fenntartási időszak alatt elidegenített, bérbe adott vagy használhatatlanná vált elektromos rásegítésű kerékpár esetében a Kedvezményezett köteles a Pályázati kiírás II. / 3.5 pontja szerint a támogatás teljes összegét (100%) kamatokkal növelten visszafizetni.

 

  1. Fenntartási időszak, monitoring és záró beszámoló
   1. Fenntartási időszak

A fenntartási időszak kezdete vásárlás esetén: az elektromos rásegítésű kerékpár Kedvezményezett részére történő átadása.

A fenntartási időszakban biztosítani kell az elektromos rásegítésű kerékpár rendeltetésszerű használatát. Amennyiben a fenntartási időszak alatt Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségét – beleértve a monitoring beszámoló benyújtási kötelezettségét is – megszegi, Támogató rendelkezése szerint 8 napon belül köteles a támogatás teljes összegét kamatokkal növelve visszafizetni.

A fenntartási időszak a jelen pont szerinti kezdettől számított 3 évig tart.

Monitoring beszámoló

A fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett monitoring beszámoló keretében évente köteles igazolni/számot adni a Pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelésről, tapasztalatairól, fenntartásáról a pályázati portálon keresztül az alábbi szempontok szerint:

- éves futásteljesítmény igazolása

- Bike Safe regisztráció igazolása

- fotódokumentáció (vázszámmal ellátott)

A benyújtás módja: A Kedvezményezettnek a monitoring beszámolót elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell beadnia.

A benyújtás határideje: A fenntartási időszak kezdetének éves fordulónapját követő 30 napon belül kell a Támogató részére benyújtani.

A fenntartási időszak alatt benyújtandó monitoring beszámolóban a Kedvezményezett köteles számot adni a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól, fenntartásáról, bemutatni a megvalósítás eredményességét a pályázati portálon található monitoring beszámoló szerint.

A monitoring beszámoló határidejének elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. A hiányok pótlására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogató a Kedvezményezettet a monitoring beszámoló elfogadásáról, elutasításáról a pályázati portálon keresztül értesíti a monitoring beszámoló Támogatóhoz történő beérkezésének napjától számított 60 napon belül.

   1. Záró beszámoló

Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység eredményéről az utolsó fenntartási év végén záró beszámolót kell elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell benyújtania a Támogatóhoz a fenntartási időszak végét követő 60 napon belül. A záró beszámoló tartalmi szempontból megegyezik a monitoring beszámolóban meghatározott feltételekkel.

 

A záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. A hiányok pótlására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogató a Kedvezményezettet a záró beszámoló elfogadásáról, elutasításáról – záró jegyzőkönyv megküldésével – a pályázati portálon keresztül értesíti a záró beszámoló Támogató szervhez történő beérkezésének napjától számított 60 napon belül.

   1. Egyéb kötelezettségek

A Kedvezményezett köteles a Támogató szervet minden olyan jellegű eseményről annak felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíteni, amely befolyásolja a pályázatban és a Támogatói Okiratban előírt kötelezettségek teljesítését/teljesülését.

Az értesítést elektronikusan kell benyújtani a Támogató részére.

 

   1. A támogatási jogviszony lezárása

A támogatási jogviszony lezárására a fenntartási időszak lejáratát követően kerül sor. A jogviszony akkor zárható le, ha a záró beszámoló elfogadásra került, illetve a Kedvezményezett a pályázatban, illetve a Támogatói Okiratban foglalt feltételeket teljesítette.

 

  1. Ellenőrzés

7.1. Tájékoztató az ellenőrzésről

A támogatási igény jogosságát, a támogatás és saját forrás felhasználását a Támogató, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban erre feljogosított szervek jogosultak – helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés során – ellenőrizni.

A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. Az ellenőrzések lefolytatására a pályázat benyújtását követően, a támogatási döntés meghozatalát, a Támogatói Okirat kiadását megelőzően, a Támogatói Okirat megküldését követően, a támogatás igénybevétele alatt, az elszámolás előtt, valamint az elszámolást követően a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámolást követő 5 évig bármikor sor kerülhet.

Az ellenőrzés során a Támogató szervnek ellenőriznie kell az elszámoláshoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át.

 

7.2. Rendkívüli ellenőrzés

Rendkívüli ellenőrzésre bármikor sor kerülhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:

- a pályázatban lévő információk helytállósága,

- a támogatás pályázatban/ Támogatói Okiratban foglaltak szerinti felhasználása,

- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.

 

7.3. Utólagos ellenőrzés

Utólagos ellenőrzésre az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban, valamint a záró beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:

- a pályázatban lévő információk helytállósága,

- a pályázatban/ Támogatói Okiratban foglalt előírásoknak való megfelelés,

- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.

A rendkívüli és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges célja a támogatott tevékenység teljesítésének, a támogatás és a saját forrás rendeltetésszerű és a Támogatói Okiratnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása.

 

7.4. Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés keretében sor kerülhet:

- az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzéshez kapcsolódó dokumentáció

- a Támogatói Okirat;

- a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok;

- a pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára.

 

A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében megfelelő figyelmet kell fordítani a pályázat megvalósítása során keletkező dokumentumok elkülönített és naprakész nyilvántartására.

Ha a Pályázó/Kedvezményezett az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt támogatás visszavonható.

 

  1. Kifogás

A Támogató nem vállal felelősséget az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.

A támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett kifogást nyújthat be a Támogatónak a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a Támogatói Okiratba ütközik.

 

FONTOS! A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan, az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, elektronikus úton van lehetőség.

A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A kifogás minimális tartalmi elemei:

 • a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve (a nem természetes személy kifogást tevő képviselője neve is), lakóhelye/székhelye;

- a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok;

- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása;

 • a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése.;

- a kifogást tevő aláírása.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben:

- azt határidőn túl terjesztették elő;

- azt nem az arra jogosult terjeszti elő;

- az a korábbival azonos tartalmú;

- a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemeket;

- azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be;

- a kifogás benyújtásának nincs helye;

 • a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, amely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

A kifogás tárgyában a Támogató által hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye. Támogató a Pályázót a kifogásról hozott döntésről elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül értesíti a kifogás beérkezésének napjától számított 30 napon belül.

 

  1. Jogszabályi útmutató

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.)

  1. Fogalomtár

Beszerzés megkezdése: a megvásárolni kívánt elektromos rásegítésű kerékpár megrendelése, előleg fizetése a Kereskedő részére

Regisztrált kereskedő: (jelen pályázat értelmezése szerint): értékesítési/átvételi pontokkal rendelkező hazai márkaképviselet vagy kizárólagos forgalmazó vállalkozás, aki az elektromos rásegítésű kerékpár értékesítését végzi.

Köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. Az állami adó- és vámhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja.

Magyarországi lakóhely: olyan lakóhely, tartózkodási hely, mely Magyarország területén található.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény 5. §

(2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint:

5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Pályázó/Kedvezményezett (jelen pályázat értelmezése szerint): a támogatást igénybe vevő személy, akinek adatai a pályázati adatlapon megadásra kerülnek.

Támogatás    felhasználása:    a    támogatási    összeg    kiutalása    megtörtént    a                       kereskedő (engedményes) részére

Támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás:  a jogszabálysértően, nem  rendeltetésszerűen  vagy

szerződésellenes módon felhasznált támogatás.

 

1. sz. melléklet

 

Támogatói Okirat száma: ……….

 

TÁMOGATÓI OKIRAT

 

 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980439, képviseli: Barta- Eke          Gyula                       ügyvezető),                                   (a                     továbbiakban:  Támogató) 2020.10.30. napján „Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) beszerzésének támogatása” tárgyú, ………. kódszámú pályázati kiírást (a továbbiakban: Pályázati kiírás) tett közzé a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részeként, az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében.

A Pályázati kiírásra …………………. a továbbiakban: <Kedvezményezett> (lakhely:

<…>, szig.: <…>, anyja neve: <…>, születési idő, hely: <…> adóazonosító jel: <…>) <…> azonosító számon <…> napján pályázatot nyújtott be. Támogató a pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató <…> napján meghozott döntése alapján Kedvezményezett Támogatásban részesül, az alábbi feltételekkel.

 1. A támogatás tárgya az új elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzésére (a továbbiakban: Beszerzés) elszámolható költségek finanszírozása, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 2. A Támogató …… fizetési számláján lévő forrás, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosított a Támogató részére. Kormányzati funkció szerinti besorolás: 043610 – Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása.
 3. Kedvezményezett ….. Ft, azaz …… forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult (a továbbiakban: Támogatás), melyet köteles a Beszerzés végrehajtására fordítani.
 4. A támogatás intenzitása, a támogatott tevékenység elszámolható összköltségének meghatározása a Pályázati kiírás I / 4. pontja alapján került meghatározásra.
 5. A támogatás intenzitása: legfeljebb 50% lehet.
 6. A Kedvezményezett és a regisztrált kereskedő között megkötendő engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell azon támogatási intenzitást és támogatási összeget, amely összeggel csökkentett mértékű vételárát szükséges a Kedvezményezettnek megfizetnie a Beszerzéséhez.
 7. A támogatási összeg és saját forrás összege kizárólag a beszerzés érdekében kerülhet felhasználásra.
 8. A beszerzés megkezdésének időpontja az elektromos rásegítésű kerékpár beszerzésére irányuló írásos szerződés (például: visszaigazolt megrendelés, adásvételi szerződés, melyek a pályázat benyújtását követően saját kockázatra megköthetők, a Támogatói Okirat hatályba lépését megelőzően is) megkötésének a dátuma.

A beszerzés befejezésének végső határideje: A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 180 nap.

 

 1. A támogatási összeg felhasználására kizárólag Kedvezményezett jogosult. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatásból további támogatást nem nyújthat.
 2. Támogató ellenőrzi a pályázatban vállaltak teljesítését és gondoskodik a jelen okiratban meghatározott támogatási összegnek a regisztrált kereskedő (engedményes) felé történő, egy összegű folyósításáról. A támogatási összeg folyósítására az elszámolási dokumentáció elfogadását követően 10 munkanapon belül kerül sor átutalással a regisztrált kereskedő (engedményes) Engedéményezési szerződésben rögzített bankszámlaszámára.
 3. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a támogatásból beszerzett elektromos rásegítésű kerékpár 3 éven át történő használatát és üzemben tartását, Bike Safe rendszerben történő regisztrációját és annak fenntartását. A fenntartási időszak kezdete: az elektromos rásegítésű kerékpár Kedvezményezett részére történő átadásának napja.
 4. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonja és a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a pályázati kiírás II. / 3.5 pontja alapján.
 5. Ha a Kedvezményezett adataiban, vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül, köteles azt elektronikus úton bejelenteni a Támogató szerv részére.
 6. A fenntartási időszak végéig évente, a fenntartási időszak kezdetének éves fordulónapját követő 30 naptári napon belül a Kedvezményezett a Támogató felé benyújtott monitoring adatszolgáltatás keretében köteles számot adni a Pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelésről – Pályázati kiírás III. 6. pontja alapján.
 7. A Támogató, az általa meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek (különösen az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) jogosultak helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására a 3 éves fenntartási időszak folyamán. Kedvezményezett az ellenőrzést köteles tűrni, illetve annak gyakorlása feltételeit köteles biztosítani
 8. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő 5 éven keresztül hiánytalanul megőrizni.
 9. A Támogató jogosult jelen okirat visszavonására a Pályázati kiírás II / 3.5 pontja alapján.

16.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a költségtervben foglaltakhoz képest csökken, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően szükséges csökkenteni. A támogatott tevékenység összköltségének csökkenése nem jár Támogatói Okirat módosítással. A Kedvezményezett vállalja, hogy a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításáig köztartozást nem halmoz fel, ellenkező esetben a Támogató dönthet a Támogatói Okirat visszavonásáról.

 

Amennyiben Támogató Kedvezményezettnek felróható okból a megítélt támogatást visszavonja, Kereskedőnek ebből származó kárát Kedvezményezett megtéríteni köteles.

 1. Amennyiben a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Kedvezményezett a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 munkanapon belül az értesítőben megjelölt fizetési számlára köteles a visszafizetési kötelezettségét teljesíteni.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, az elnyert támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra kerül a www.elektromobilitas.ifka.hu honlapon történő közzététel útján.

 1. Jelen Támogatói Okirat ….oldal terjedelemben készül, mely elektronikus úton kerül megküldésre a Kedvezményezett részére.

Jelen támogatói okirat alapján a Támogató és Kedvezményezett közötti támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésének napján jön létre. A Kedvezményezett pályázatától eltérő tartalmú támogatói okirat esetén a támogatói okirat közlésétől számított

15 napon belül a támogatói okirat elfogadásával kapcsolatban nyilatkozatot tehet. Elfogadó nyilatkozatnak kell tekinteni, ha a Kedvezményezett 15 napon belül nem tesz nyilatkozatot. Amennyiben Kedvezményezett a támogatói okiratot elfogadja, vagy 15 napon belül nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésének napján jön létre.

 1. A pályázat és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum, valamint a Pályázati kiírás jelen okirat elválaszthatatlan része. A Támogatói Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Pályázati kiírás és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2020. ……………………..

 

 

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző

Jogi ellenőrző

 

 

 

 

Kapják:

1.) Kedvezményezett – elektronikus úton

 

 

Jelen   Támogatói    Okirat    az    IFKA    Közhasznú    Nonprofit    Kft.    elektronikus   aláírásával és pénzügyi és jogi ellenjegyzésével van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága – az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabálynak megfelelően – a papíralapú dokumentuméval megegyező.

 

2. sz. melléklet

Engedményezési szerződés Pedelec támogatásra

 

 

 

Engedményező (Kedvezményezett) természetes személy adatai

Név: ……………………………………………………………..……..…………………….…

Születési név:…………………………………………………………………………….……..

Születési hely, idő:………………………………………………………………………..…….

Állandó lakcím: ………………………………………………………..……………………….

Ideiglenes tartózkodási hely:……………………………………………………………………

Adóazonosító jel: …………………………………………….………..………………………..

 

Engedményes (Kereskedő) adatai

Megnevezés: ……………………………………………….…………..……………………….

Székhely: ……………………………………………………..………..……………………….

Cégjegyzékszám: …………………………………..…………………..……………………….

Adószám:………………………………………………………………………………………..

Számlavezető és Bankszámlaszám: …………………………………………………………….

………………………………………..………………………………………………………….

Képviselő neve: ………………………………………………………..………………………..

(továbbiakban együttesen: Szerződő felek) mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:193. § alapján, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

 

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával rögzítik, hogy Engedményező a nevére szóló, kelt, Budapest, …………….. IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató) által kiállított […………………………] pályázati azonosító számú Támogatói Okirat alapján meghatározott                      [……………………..………],-                      Ft,                                             azaz [……………………………………………………………….] forint összegű támogatási összeget Engedményesre engedményezi, aki az engedményezést elfogadja.

 

  1. Az Engedményező kijelenti, hogy ……. -án leadta a …………… számú rendelését

…………………….. elektromos rásegítésű kerékpár beszerzésére. A vételárba beleszámít a jelen szerződéssel engedményezett összeg.

 

  1. Szerződő felek kijelentik, hogy nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozásuk, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn tartozásuk, továbbá a kereskedő

 

kijelenti, hogy nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás. A Szerződő felek a köztartozásban bekövetkezett esetleges változást kötelesek, a változást követő, legfeljebb 8 naptári napon belül írásban bejelenteni a Támogató részére.

 

  1. Jelen szerződés megkötésével a támogatási összeg jogosultja az Engedményes lett, az engedményezett támogatási összeg folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető, annak jelen szerződésben rögzített bankszámlaszámára. Az Engedményes a támogatási összeget nem engedményezheti tovább.

 

  1. Engedményező vállalja, hogy a Pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a támogatásból beszerzett elektromos rásegítésű kerékpár 3 éven át történő használatát és üzemben tartását, Bike Safe rendszerben történő regisztrációját és annak fenntartását.

A fenntartási időszak kezdete: az elektromos rásegítésű kerékpár Kedvezményezett részére történő átadásának napja.

 

  1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Pályázati kiírás, valamint a Ptk. rendelkezései irányadók. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

 

  1. Jelen szerződést a Szerződő a felek elolvasást és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

………………………………, 20.….év …………………..….…hónap…............... nap

 

 

 

………………………………..…..                ……………………………………..

Engedményező aláírása                                    Engedményes aláírása

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

1. Tanú                                                                       2. Tanú

 

Név:………………………………                           Név: ………………………………

 

Lakcím:…………………………..                            Lakcím:……………………………

 

Aláírás:…………………………...                           Aláírás: …………………………...

Honlap: webtoday
Az oldal sütiket használ. Az oldal harmadik féltől származó szoftvereket is használ